1
Nhà đầu tư Cocobay Đà Nẵng khóc trong buổi đối thoại với Thành Đô và SHBNhà đầu tư Cocobay Đà Nẵng khóc trong buổi đối thoại với Thành Đô và SHB

Nhà đầu tư phân trần bức xúc khi đã thanh toán 95-100% giá trị tài sản đến nay vẫn c